അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലും രണ്ടു ദിവസം പ്രായമുള്ളൊരു ഒരു പ്രണയം തുടിച്ചു തുടങ്ങിരുന്നു…. അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തൊരു പ്രണയം….48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവളുടെ സിരകളിൽ നൂറു താരാട്ടു പാട്ടുകൾക്ക് ഈണം രചിച്ചൊരു പ്രണയം…അവളുടെ മോഹങ്ങളിൽ ആ പ്രണയത്തെ താലോലിക്കാൻ ഒരു താലി തോട്ടിലും അങ്ങനെ ആടി തുടങ്ങി…. ഒടുവിൽ ജാതകമെന്ന മരുന്നിന്റെ വീര്യത്തിൽ ആ പ്രണയം രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലൂടെ അലസി പോയി……എന്നിട്ട് നോവിൽ വെന്തു മരിക്കാറായ പുഞ്ചിരി കലർത്തി അവളുടെ ഒരു ചോദ്യവും “ആഹ ഇതും എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഭവാനേ?”

ചോദ്യം