എന്റെ കൗമാരത്തിന്റെ ഇതളുകളിലേക്കു

ഒരു തൂവൽസ്പർശമായി വന്നൂ ,നിൻ അനുരാഗം .
എന്നിലെ രാഗമായി തീർന്നൊരു അനുരാഗം .

കാലത്തെ ജയിക്കുന്ന നിൻ

മൊഴിയും മിഴിയും ഒരു തൂവലായി

എന്റെ സീരകളിൽ പടർന്നുകയറി

ഭൂമി പോലും നമുക് ആശംസകൾ നേർന്നു.

കാറ്റിന്റെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടികളിച്ചതും

വീണ്ണിന്റെ മാറിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ

കൊണ്ടൊരു കൂടാരം കെട്ടിയത്തും

ഇന്നും എൻ കണ്ണുകൾക്ക് വർണ്ണമാകുന്നു.

നിറങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും മാത്രം

നമ്മൾതൻ ചിരിയിൽ നിറഞ്ഞ

പ്രണയത്തിന്റെ തൂവൽ കൊണ്ട് നാം

വർണ്ണാഭമായ ഒരു ചിത്രം രാവിനുനൽകി.

ഇരുളിന്റെ ആഴത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ

സ്വപ്നത്തിന്റെ കുടച്ചൂടി നിന്നവൻ

നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്മീതെ തൂവൽ

കൊണ്ടൊരു നീഴൽചിത്രം ചാലിച്ചു .

ഇരുളിന്റെ അനന്തതയിൽ പൊലിഞ്ഞു

പോയ പ്രണയത്തിന്റെ തൂവൽസ്പർശം

ഇന്നുംമീ പെൺപക്ഷിക്ക്‌ ഹൃദയമാകുന്ന

കിതാബിന്റെ മുഖചിത്രമാകുന്നു.

കുളിരുമായി വന്ന പ്രണയത്തിന്റെ

തൂവൽസ്പർശം വിങ്ങുന്ന വിരഹത്തിന്റെ

പൊള്ളുന്ന വേദനയായി ഇന്നും

എന്നിലാ തൂവൽസ്പർശം….

അക്ഷയ തുളസി

തൂവൽസ്പർശം

The brightest gift

I had ever got

Is my shadow

Pure shadow.

I saw everyone leaving me

But I always found

His presence

Even in the darkness.

To me

He is my friend , my teacher

No one can’t separate

himself from myself .

I tried ,

To live on the light of my soul

But I can’t , then he came

My shadow , pure shadow.

They tried

To guide me

But he , my shadow

Wants to stay under my guidence .

He taught me

What is real , is fake

What is good , is evil

What is life , itself.

Finally he promised me ,

That he will be always with me

Now I found him as the greatest gift

My shadow , pure shadow.

Akshaya Thulasi

Shadow

എന്നോ ഒരു വിസ്മയമായി വന്നു നീ

എന്നിൽ അലിഞ്ഞു…

അന്ന് വന്ന നിൻ അനുരാഗവും.

എന്നിലെ മോഹമായി തീർന്നൊരു നീയും.

ഒരു വിസ്മയമായി ഇന്നും എന്റെ

വരികളിൽ നിറയുന്നു…

പടർന്നു… ഒഴുക്കുന്നു..

ഒരു വിസ്മയമായി

എന്നെ കവർന്ന നിൻ

മൊഴിയും മിഴിയും ഒരു തൂവലായി

എന്റെ സീരകളിൽ ഇന്നും

പടർന്നുകയറവേ……

നമ്മളിൽ നിര്യാതനായ നമ്മുടെ പ്രണയം

ഇന്നുമൊരു വിസ്മയം.

കാറ്റിന്റെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടികളിച്ചതും

വീണ്ണിന്റെ മാറിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ

കൊണ്ടൊരു കൂടാരം കെട്ടിയത്തും

ഒരു വിസ്മയം.

നിറങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും

നിറഞ്ഞൊരാ നാളുകൾ

ഇന്നും വിസ്മയം….

പ്രണയം കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന്

വർണ്ണാഭമായ ഒരു ചിത്രം

രാവിനുനൽകിയതും വിസ്മയം….

ഇരുളിന്റെ അനന്തതയിൽ പൊലിഞ്ഞു

പോയ പ്രണയത്തിന്റെ വിസ്മയം

ഞാനെന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക്

നൽകുന്നതും വിസ്മയം……..

അന്നും വിസ്മയം

ഇന്നും വിസ്മയം

എന്നും വിസ്മയമീ പ്രണയം.

അക്ഷയ തുളസി

വിസ്മയം

അനുരാഗത്തിൻ കുളിരിൽ കാവടിയാടിയ
കൺപീലി തുമ്പുകളിൽ
വിരഹത്തിൻ തീനാളത്താൽ
മിഴിനീർ തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി…

ഇടതൂർന്ന മാൻമിഴിയഴകിൽ കൺപീലികൾ ഗന്ധർവ്വനെയും കാത്തു
ചിമ്മിച്ചിരിച്ചു നിന്നൊരു കാലം
മിഴിനീരിൽ ഒഴുകി പോയി…

പ്രഭാതത്തിൻ പ്രകാശത്തിൽ തുള്ളികളിച്ചു പഞ്ചിരിവിടർത്തി നിന്ന കൺപീലികൾ
ഗന്ധർവസ്നേഹിതൻ ഹൃദയത്തിൽ
മറ്റൊരു കൃഷ്ണമണിയെ കണ്ടൂ…

പൊഴിഞ്ഞ കിനാവിന്റെ ഓളത്തിൽ
കൺപീലികളിൽ നിന്ന് മിഴിനീർ വാർന്നോഴുകി രക്തത്തിൻ ഗന്ധമോടെ അവ കവിളിനെ അധരത്തെ തഴുകി…

അവ അവളോടു മന്ത്രിച്ചു.. ഇനിയില്ലൊരു പ്രഭാതം പ്രകാശം മഴവില്ലൂമീ
കൺപീലികൾക്ക് ഇനിയീ ഇരുട്ടിൽ നീയാടുക …… കൺപീലീ……😔

അക്ഷയ തുളസി

കൺപീലി

Oh February !

Oh my dear fickle February

That day , you verge upon me

With your shivering voice .

 

You spellbinder !

My dear sweet spellbinder …

You took up my little heart

With those sham words.

 

My dear perjurer !

You repeated it again & again

I-love-you.. .. I-love-you truly

With a vestal coy smile.

 

Oh doll face !

My dear teddy….

This fool…..Little fool..

Immatured merry-Andrew.

 

Didn’t notice that bouquet of lies

Within your sugarcandy words

And within that smile

Loved you deeply, wholeheartedly.

 

Ah trickster !

I found you as mine , loved as mine

Now I know there were some many

little hearts consider you Soo.

 

Hey shark !

For you .. I’m just a minnow

Among other victims in your trawl

buildup with your sham love & words

 

Dear love , oh Sorry , Mr sham love

After your exit , I received that title

– Pessimist , nihilist and got a

Negationary nature.

 

Ha ! …

It’s time for saying

Thanks & Good bye

SHAM-LOVE.

 

 

AKSHAYA THULASI

.

Sham love

കർമുഖിലിന്റെ കുടച്ചുടി നീ വന്നു

കാറ്റിന് കുളിര് നൽകി നീ വന്നു

ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചു നീ വന്നു

ഭൂമിയിൽ പുഞ്ചിരി വിടർതാൻ നീ വന്നു…..

എവിടെയും സന്തോഷത്തിൻ തിരികൾ നീ കൊളുത്തി

പുഞ്ചിരി ചുണ്ടുകളിൽ ചാലിച്ചു

കണ്ണുകളിൽ നക്ഷത്ര തിളക്കം നിറച്ചു

നിദ്രയുടെ പൂക്കൾ വിടർത്തി പൃഥ്വിയെ നീ ഉറക്കി.

ഇരുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീയെന്നെ തനിച്ചാക്കി

മിഴിനീർ തുള്ളികൾ സമ്മാനിച്ചു

ഹൃദയത്തെ അഗ്നിയിക്ക് ദാനം നല്കി

എന്റെ നിദ്രയെ കവർന്നെടുത്തു നീ

വിജയത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി നീ വിരിച്ചതു

ഞാൻ കണ്ടൂ….

ആനന്ദത്തിൽ തിമർക്കുന്ന ഒരു മനം

ഞാൻ കണ്ടൂ…

എന്തിനായിരുന്നു…….

ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ….

പറയില്ല നീ…..

അറിയണ്ട ഇനി ഒന്നും…

പ്രിയ നിശീഥിനി……

ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ നിദ്ര എനിക്ക് തരൂ..

ബക്കിയില്ലയിനി കണ്ണുനീരും കിനാവും

ഹൃദയം പോലും നിന്റെ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു പോയി…

അക്ഷയ തുളസി

നിശീഥിനി

Hey !! Friends I’m Akshaya Thulasi , now I’m posting this blog to express my extreme happiness .

I had started this journey on 02/07/2018 and now it’s 7th day ,I’m really happy to say that now I have 50 followers & also nominated for Blogger’s award . Now to express my gratitude towards some people from the atrium of my heart .

They are :

1 . https://thinkingclearly483645316.wordpress.com . { Most supportive ,a great poet , love her poems very much 😍 ,encouraged me with a bundle of likes & comments }

2. https://ammusree01.wordpress.com { very much special personality , good blogger , moreover good painter, supportive ,simply nice personality}

3. https://blog.unnibabu.com { I don’t what to say , blogger , app maker , program maker, game maker , digital painter , animator , good story maker …..etc etc …, Supportive , inspirational , advisor } .

4.https://lifebeyondimagination16.wordpress.com { first follower of mine , always supports me with likes & comments }

5.https://atinyspeck.wordpress.com { supportive , good blogger , sometimes blessed me with topics for blogging }

6. https://realtimelove.wordpress.com { supportive , nominated me for Blogger’s award }

7 https://krishnapriya22013.wordpress.com { good blogger , there with some amazing tips ,supporter , inspiring}

8. https://lifetalksnow.wordpress.com {nice blogger, supportive, inspiring }

9. https://shanzetoor.wordpress.com { innovative blogger and very much supportive}

10. https://addictedfittness.wordpress.com .

  • Please accept this thank you c from me as a small token of appreciation for the support you all have given me. Your kindness means a lot to me.🌹

Hope your further support.

💙💙💙💙💙💙

7th day

Thanks a lot Rotimi Elijah , for having nominated me for the “Mystery Blogger Award”.

I consider Rotimi Elijah’s blog ( inspire me ) as something which stands beyond blogging . He writes with his heart & spread some positive thoughts and words & also host the flag of inspiration in the readers . Therefore, I strongly recommend all the readers of this post to visit his blog ( inspire me ) and find out yourselves his written treasures there.

https://realtimelove.wordpress.com

WHAT IS MYSTERY BLOGGER AWARD?

The “Mystery Blogger Award” is an award for amazing bloggers with ingenious posts. Their blog not only captivates; it inspires and motivates. They are one of the best out there, and they deserve every recognition they get. This award is also for bloggers who find fun and inspiration in blogging; and they do it with so much love and passion. – Rotimi Elijah

Link :

https://realtimelove.wordpress.com/2018/07/07/nominated-for-mystery-blogger-award-by-didi/

RULES REGARDING THIS AWARD:

1. Put the award logo/image on your blog
2. List the rules.
3. Thank whoever nominated you and provide a link to their blog.
4. Mention the creator of the award and provide a link as well
5. Tell your readers 3 things about yourself
6. You have to nominate 10 – 20 people
7. Notify your nominees by commenting on their blog
8. Ask your nominees any 5 questions of your choice; with one weird or funny question (specify)
9. Share a link to your best post(s)

Three things about myself

  1. I love to help people. I love to spread inspiration and encouragement to people, making them to see that there is more to there life. I just want to be “The girl who spreads light “.
  2. I love to draw pictures & also wants to study the art of painting. It’s one of my gifts also. After lending hep to people, this is another part of me that makes me feel satisfied .
  3. Then, I just want to read more and more , till my last birth . I love all literary works .Also finds time to support , motivate & inspire those people who works in the literary world .

My answers to the questions asked by him :

1. Who do you think you are?

Ans : i don’t know

2. What gives you true happiness?

Ans : drawing , reading noteworthy books , inspiring & supporting others , finally , wants to help others .

3. What is the motivation behind your blogging?

Ans : For escaping from my real world & to wander here & there in my imaginary world – literary world as a girl who spreads light .

4. If you are to relocate to another country, which country will it be and why?

Ans : No more country … I just want to move to Heaven & Hell ( one month each ).buhahahaha…….😂😂😂😂

5. Which of the world’s inventions and inventors inspire you most?

Ans : Invention – Akshaya Thulasi ( thumbikutty)

Inventors – Mr & Mrs Thulaseedharan

Buhahahaha….😂😂😂

MY NOMINEES FOR THIS AWARD:

(Note: Participation is voluntary – ENJOY MY FRIENDS)

1. https://thinkingclearly483645316.wordpress.com

2. https://ammusree01.wordpress.com

3. https://unnibabu.wordpress.com

4. https://krishnapriya22013.wordpress.com

5. https://thetwilightfirefly.wordpress.com

6. https://shanzetoor.wordpress.com

7. https://aishwaryasandeep.wordpress.com

8. https://lekshmidevadas.wordpress.com

9. https://swapnakarthik.Wordpress.com

10. https://vam93.wordpress.com

11. https://samiramohana.wordpress.com

12. https://lifebeyondimagination16.wordpress.com

13. https://ajay14vyas.wordpress.com

14. https://midhunpunni.wordpress.com

15. https://throughmyeyes426.wordpress.com

16. https://addictedfitnesslive.wordpress.com

17. https://abhishekrajput321.wordpress.com

18. https://adarshsharma0.wordpress.co.

19. https://imaginarycricketblogger.wordress.com

20. https://prabhsinghblog.wordpress.com

MY 5 QUESTIONS FOR MY NOMINEES:

1. What kind of impact do you want to have on others ?

2. What did your 8-year-old self love doing ?
3. What skill would you like to master?

4. What is your opinion about my blog page ?

5.What is always coming, but never arrives?

( Just think & answer the 5th question)

Share your best post(s) link

1 https://fromakshayasmind.wordpress.com/2018/07/06/my-drawings/

2 https://fromakshayasmind.wordpress.com/2018/07/03/theory-of-smile/
I myself was so incredibly humbled just to be nominated for the award , thank you so much ROTIMI ELIJOH.
So all I can say is thank you. I really, truly love this community of amazingly smart people. Thank you for welcoming me so generously into it. Thank you for letting me learn with you and from you.

For all the nominees joining this Award: have much fun and enjoy it .

So, from the bottom of my heart, thank you.

💜💜

Nominated for Blogger’s Award

Drawing is the only thing I have found in which I can lost myself completely. I love it .

When I see a piece of white paper , I feel I have got to draw . And drawing , for me is a kind of relaxation & escape from my problems

My Drawings

Posted in Uncategorized

PAL

Pal meaning Male Friend ( kuttukaran )

About my Pal

Name : Sreenath ( namboothiri )

Analysis :. One & only boy , whom I considered as my Best Friend , have trust , feels comfortable etc.

Friendship is the hardest thing in the world explain . It’s is not something you learn in school .But if you haven’t learned the meaning of friendship , you really haven’t learn anything .

This is a friendship ( a blessing ) I had got in my +1 classes . This is a blog created for him as he wants me to write up something about him . Our friendship has no medium ( Facebook , WhatsApp , Twitter , Instagram ) it’s a face to face relation which rooted into the atrium of our hearts .

I’m a type of girl who is pessimist , indifferent , boring , not adhere , not having too much boys as best friends , the only one , whom I considered as my best friend is SREENATH . He always stands with me by ignoring my boring character . He used to call me with many names ( pranthi , potti , dhurantham , etc etc..) 😁😁😁😁😁To me , he is the mentor , teacher , Friend , brother , criticizer , a place for sharing my sorrows & happiness . I think , as I mentioned in one of my previous blogs – one is enough …… one person like him is enough for everyone as friend in one’s life. ( My personal opinion )

A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. ( Namboothiri )

💜💜💜💜💜